Konštrukcia a postup vŕtania studní

Hĺbenie vŕtaných studní sa vykonáva nárazovým, drapákovým, rotačným alebo jadrovým spôsobom a to za pomoci špeciálnych vrtných súprav. Najčastejšie používanou a tiež cenovo dostupnou technológiou je rotačné hĺbenie.

Vyvŕtanie - Priemer otvoru pre vŕtanú studňu sa určí s ohľadom na využitie studne. Je potrebné brať do úvahy tiež potrebný vnútorný priemer pažnice, ktorý je daný typom a veľkosťou čerpadla. Väčšinou sa volí Ø 120 - 160 mm. Menej obvyklejšie vrty sú s priemerom 300 mm a viac.

Vystrojenie - Vrt studne sa vystrojuje (vyvložkuje) špeciálnymi pažnicami (tlakové PVC, PVC-U, PEHD, nerezové alebo s lepenými filtrami), ktoré spĺňajú hygienické požiadavky. Priemer pažnice sa vyberá na základe súladu s celkovou konštrukciou vrtu. Častý priemer je 125 - 160 mm. Pažnica musí byť umiestnená uprostred vo vyhĺbenom otvore a na dne studne je ukončená kalníkom (zátkou), ktorý plní funkciu kalovej nádrže.

Obsypanie - Priestor medzikružia - teda medzi pažnicou a stenou vrtu - musí byť vyplnený čistým a triedeným riečnym kamenivom (4 - 8 mm vodárenským štrkom). Ten okolo pažnice vytvára akúsi vodorovnú klenbu, ktorá tlačí na horninu a zabraňuje jej v pohybe. Hrúbka aj zrnitosť obsypu sa volí s ohľadom na charakter zvodneného prostredia a úpravu tokových otvorov pažnice. V prípade úzkej vrstvy obsypu môže dôjsť k zalepeniu, zníženiu výdatnosti a životnosti vrtu.

Utesnenie - Pažnice v hornej časti vrtu musia byť utmelené (cementom alebo špeciálnym tesniacim bentonitom) kvôli povrchovej vode, ktorá by vnikala do studne. Tesnenie musí byť vykonané od terénu do hĺbky najmenej tri metre a musí vyplňovať celý priestor medzi pažnicou a stenou vrtu. Medzi tesnením a obsypom musí byť prechodová vrstva pre zabránenie vyplavovaniu jemných častí z tesniacej vrstvy do obsypu.

Úprava záhlavia studne - Záhlavie vŕtanej studne musí byť upravené manipulačnou šachtou, aby bezpečne zabránila vniku povrchovej vody a nečistôt do studne.

Čo zahŕňa studňa na kľúč?

■ Vyhľadanie prameňa v spodných zvodnených vrstvách s garanciou nájdenia vody.
■ Vrtné práce - vyvŕtanie, vystrojenie, obsypanie, utesnenie a úprava záhlavia studne.
■ Dodanie čerpacej manipulačnej šachty.
■ Hadice, filtre, riadiacu jednotku a elektroinštaláciu.
■ Vyčistenie studne na hrubo.
■ Čerpacie skúšky.
■ Po dohode so zákazníkom výkop minibagrom.
■ Doprava vrtnej techniky na miesto prác.
■ Projektovú dokumentáciu.

Návratnosť vŕtanej studne / spotreba vody

Spotreba vody je veľmi individuálna záležitosť a líši sa podľa toho, ako veľmi sa s ňou v domácnosti šetrí. Taká štvorčlenná rodina tak môže ročne spotrebovať od 140 do 650 m³ vody ročne. Náklady na ročnú spotrebu vody sa tak pohybujú v intervale od 400 -1890 €. Pri priemernej spotrebe 350 m³ za rok vychádzajú náklady na vodné a stočné 1014 €. A to je už suma, pri ktorej sa oplatí uvažovať ako tieto náklady znížiť.

Čím je vyššia spotreba vody domácnosti, tým rýchlejšie sa Vám vložené peniaze vrátia. Do výpočtu tiež vstupujú meniace sa ceny vodného a stočného.

Spotreba m³/24hod Vodné a stočné za rok 1,5€/m³ Návratnosť investícií v rokoch/hĺbka studne
20m 25m 30m 40m 50m 60m 80m 100m
0,5 300 3,1 3,9 4,7
1 450 1,6 2,0 2,3 3,1 3,9
1,5 700 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 3,7
2 800 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,7 3,5 4,7
3 1400 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,8 2,3 3,1
4 1900 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,8 2,3
5 2100 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,9
10 4400 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9
20 7800 0,3 0,4 0,5

Vodné čerpadlá do studní / inštalácia

Dodávame vodné čerpadlá do studní podľa potreby zákazníka, značky a výkonu.

Umiestnenie čerpadla v zdroji vody ▼
Vodné čerpadlo sa celé ponorí do vody (chladené vodou), okrem čerpadiel chladených pretekajúciou vodou a dostatočne vysoko od dna vŕtanej studne (min. 2m), až nad nasávacie otvory v stenách studne (min. 50cm nad otvory) tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni. Správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami.

Zavesenie čerpadla v studni ▼
■ Čerpadlo nikdy nesmieme umiestniť na dno studne (do kalníka s nečistotami).
■ Zavesíme na vhodné nehrdzavejúce lanko (nylon, silon, nerez a pod.).
■ Čerpadlo musíme správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač alebo istič.
■ Musíme zabezpečiť potrebnú ochranu chodu nasucho (výdatným zdrojom, el. snímačom hladiny, plavákom).
■ Zvolíme výtlačné potrubie z vhodných materiálov a dimenzií podľa čerpadla.
■ Dodržiavame max. ponor čerpadla a max. dĺžku nepretržitej činnosti a pracovnú polohu čerpadla.
■ Spätnú klapku upevníme min. 2 – 5 m nad čerpadlo.
■ Je potrebné zabrániť kontaktom so stenou studne (vrtu) pri prevádzke ponorky.

Následne sa zrealizuje rozvod do domu, kde sa studňa ukončí manipulačnou šachtou a vnútri domu sa umiestni čerpacia technika (tlaková nádoba, filtre, riadiaca jednotka, čistička vody) a vykoná potrebná elektroinštalácia.

Tepelné čerpadlá zem/voda

Dodávame sofistikované tepelné čerpadlá zem/voda na bázi vertikálneho vrtu podľa požiadavky zákazníka, značky a výkonu.

Pod zemou je počas celého roka relatívne konštantná teplota. Práve vďaka tomu dosahuje tepelné čerpadlo zem/voda dobré výkonové koeficienty. Majú dlhú životnosť, sú takmer bezúdržbové a využívajú sa primárne pre teplovodné vykurovanie a ohrev teplej vody, prípadne ohrev vody v bazéne.

Tepelné čerpadlo možno nainštalovať do novostavby i staršieho domu namiesto zastaraného zdroja vykurovania. Jeho najväčšou výhodou je predovšetkým lacná prevádzka a v porovnaní s inými zdrojmi vykurovania s ním ušetríte nemalé finančné prostriedky. V porovnaní s vykurovaním plynu alebo elektrinou sú náklady tretinové.

Princíp tepelného čerpadla zem/voda ▼
Tepelné čerpadlo zem/voda pracuje na podobnom princípe ako ostatné tepelné čerpadlá. Jeho podstatou je teplonosná kvapalina, ktorá cirkuluje v zemnom kolektore. Prechodom zemou sa zmes ohrieva o niekoľko stupňov. Od určitej hĺbky sa totiž teplota pohybuje okolo stálej hodnoty, čiže sa dosahuje vysoký vykurovací faktor. Nemrznúca zmes následne putuje do výmenníka tepelného čerpadla (výparník), kde sa ochladí - odoberie jej tepelný prírastok a následne mieri do kolektora na opätovné zahriatie. Tento cyklus sa neustále opakuje.

Jadrové vrty do betónu a železobetónu

Špecializujeme sa na jadrové vŕtanie za použitia diamantovej vŕtacej techniky do problematických a špeciálnych otvorov v betóne a železobetónových konštrukciách. Jadrové vŕtanie vykonávame od priemeru 55mm do 350mm do ľubovoľnej dĺžky a uhlov. Technológia jadrového vŕtania je vhodná aj pre vysokú záťaž. Za použitia technológie jadrového vŕtania môžeme prenikať betónom všetkého druhu zhruba 10 - 20 x rýchlejšie ako napr. pneumatickou zbíjačkou.

Technológia jadrového vŕtania ▼
Moderná diamantová rezacia technika prináša rad výhod, ktoré uľahčujú a zjednodušujú vykonávanie prestavieb alebo demolácií. Jadrové vŕtanie je vŕtanie presných kruhových prestupov pre potrubia, káblové trasy či inštalačné rozvody a iné. Pomocou perforačných vývrtov je možné kompletne odstraňovať veľké betónové plochy a v rámci technológie jadrového vŕtania má najvyšší stupeň bezpečnosti a pracovného komfortu.

Jadrové vŕtanie možno vykonávať vo všetkých smeroch, vo zvislej aj vodorovnej rovine, šikmo, kolmo k podlahe aj do stropu. Metódou točného vŕtania možno odvrtávať aj veľmi hrubé steny.

Hľadanie vody s garanciou jej nájdenia

Naša spoločnosť garantuje nájdenie vody. Máme certifikovaných pracovníkov, ktorý sú špecializovaný na vyhľadávanie vody s 80-90% úspešnosťou.

Podľa typu prostredia (geologického podložia) hľadáme buď zavodnenú vrstvu (vrstvu horniny či iného materiálu, v ktorej sa zadržiava voda pritekajúca z okolia), alebo hľadáme puklinu v hornine, ktorá je naplnená vodou. Potom hľadáme také miesto, kde sa tieto zavodnené vrstvy (alebo pukliny) vyskytujú dve nad sebou a krížia sa.

Fotogaléria našich prác

Pozrite si našu fotogalériu vŕtania studní, ktoré sme realizovali v záhradách, záhradkárskych oblastiach, priemyselných parkoch a v menej prístupných alebo vyvýšených oblastiach na celom území Slovenskej republiky.

Kontakt

Peter Ladniak
Štefanov nad Oravou
027 44 Tvrdošín

TEL: 0918/ 564 626
TEL: 0948/ 788 363

E-mail: ladniak.peter@gmail.com
Web: www.vrtaniestudni.sk

Naše služby - informácie

Vŕtanie studní na kľúč

Studňa na kľúč zahrňuje vyhľadanie prameňa v spodných zvodnených vrstvách s garanciou nájdenia vody. Vrtné práce - vyvŕtanie, vystrojenie, obsypanie, utesnenie a úprava záhlavia studne. Dodanie čerpacej manipulačnej šachty. Hadice, filtre, riadiacu jednotku a eletroinštaláciu. Vyčistenie studne na hrubo. Čerpacie skúšky. Po dohode so zákazníkom výkop minibagrom. Doprava vrtnej techniky na miesto prác. Projektovú dokumentáciu.

Dozvedieť sa viac ► Vŕtanie studní...

Vodné čerpadlá do studní

Dodávame vodné čerpadlá do studní podľa potreby zákazníka, značky a výkonu. Umiestnenie čerpadla v zdroji vody - vodné čerpadlo sa celé ponorí do vody (chladené vodou), okrem čerpadiel chladených pretekajúciou vodou a dostatočne vysoko od dna vŕtanej studne (min. 2m), až nad nasávacie otvory v stenách studne (min. 50cm nad otvory) tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni. Správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami.

Dozvedieť sa viac ► Vodné čerpadlá...

Tepelné čerpadlá

Dodávame sofistikované tepelné čerpadlá zem/voda na bázi vertikálneho vrtu podľa požiadavky zákazníka, značky a výkonu. Pod zemou je počas celého roka relatívne konštantná teplota. Práve vďaka tomu dosahuje tepelné čerpadlo zem/voda dobré výkonové koeficienty. Majú dlhú životnosť, sú takmer bezúdržbové a využívajú sa primárne pre teplovodné vykurovanie a ohrev teplej vody, prípadne ohrev vody v bazéne. Tepelné čerpadlo možno nainštalovať do novostavieb, domov.

Dozvedieť sa viac ► Tepelné čerpadlá...

Materiál použitý na tejto stránke je vlastníctvom jeho poskytovateľa a bez výslovného súhlasu sa nesmie ďalej šíriť. Všetky práva © 2015 sú vyhradené.
Stránka je plne optimalizovaná pre všetky webové prehliadače IE, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a ich verzie.
Google Pagerank  Seznam Srank  Blekko backlinks  TOPlist                                        Vytvoril © 2015 Peter Pavlík | Webdesign - Grafika - SEO | Partnerské stránky